EFOP

 

Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül, EFOP-3.3.2-16 kódszámon, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési projektek megvalósítására „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” címmel felhívást tett közzé. A Felhívás célja a kulturális intézmények által, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében. A Kecskeméti Katona József Múzeum sikeres pályázatot nyújtott be, és 2018. január 8-án 24 999 929 Ft támogatást nyert, melyet EFOP-3.3.2-16-2016-00370 azonosítószámon valósít meg.

 

 

A tervezett fejlesztés céljai

 

 

„Az ismeretekben túltengő, de látványban szegényes vagy értelmezhetetlen kiállítás

napjaink élményközösségnek nevezett, folyamatos kép- és hangfogyasztásban élő

polgárai számára elfogadhatatlan.” (Kárpáti Andrea)

 

Korszerű, innovatív, rugalmas programok megvalósítását tűztük ki célul. Az óvodák számára játékos gyermekprogramokat, foglalkozásokat hirdetünk. Speciális iskolák közül az autista csoportok és értelmi fogyatékos gyermekek csoportjai keresik fel a foglalkozásokat. A kiállításaink alsó tagozatban olvasás, környezetismeret, rajz, felső tagozatban és középiskolában történelem, hon-és népismeret, művészettörténet, irodalom tantárgyakhoz kapcsolódnak leggyakrabban. A programkínálat a kiállításokra épül, korosztályok szerint tagolódik, és minden múzeumi szakágba bepillantást enged.

 

A pályázat keretében kidolgozott programsorozat kiválóan alkalmas arra, hogy a gyerekek körében fejlessze a problémamegoldó képességet, nyílttá, aktívvá és alkotó kedvűvé tegye őket. Az iskolai környezetből kilépve fejlődik kapcsolatteremtő képességük, új magatartásmintákat tanulnak, ami nagymértékben segíti szocializációjukat. A programok témája és a feldolgozás módja alkalmazkodik a gyerekek életkorához. Az új ismeretek életkoruknak megfelelően egészítik ki a meglévő tudásanyagot, a foglalkozások gyakorlati részében pedig olyan tevékenységeket végeznek, amelyet múzeumpedagógus/pedagógus irányításával meg tudnak valósítani.

 

Szintén célunk a szülők bevonása annak érdekében, hogy a fiatalok számára ez ne egy egyszeri alkalom lehessen, hanem az itt elsajátított ismereteket és készségeket, otthoni környezetben is be tudják építeni a mindennapi tevékenységeikbe. Szintén fontos a szülői magatartás a figyelem fenntartásában, hiszen a programban megismert kulturális szemléletmód csak így maradhat fent, és hosszútávon szülői feladat a programsorozat által kínált kulturális tartalom pótlása.

 

 

A választott tématerületek bemutatása

 

 

A MÚZEUM VÁR! címmel kidolgozott programok a múzeum szakmai csapatának korábbi tapasztalatain alapulnak és beleillenek több évtizedes koncepciójába. A program célja az ismeretátadás, élményszerű megismerés mellett. Az iskolán kívüli terep lehetőséget ad a gyermekeknek, hogy értékeiket, képességeiket kibontakoztassák. Az ismeretátadás megszokottól eltérő módja elősegíti az innovatív gondolkodást és a problémamegoldást. A foglalkozások menetébe beépítettünk korábbi tapasztalataink alapján olyan elemeket (alkotó típusú tevékenységek), amelyek a résztvevők aktivitását, kreativitását, önkifejezését támogatják. A foglalkozások sorozat jellege kitartásra, egy megkezdett tevékenység befejezésére ösztönzik a gyerekeket. Az iskolán kívüli környezetben való megjelenés a szocializációban segíti a gyerekeket, egyben kapcsolatteremtő képességeiket is fejleszti. A megvalósítani kívánt programok mindegyike támogatja az iskolában folyó nevelő-oktató munkát. Az ismeretszerzés és elsajátítás több ponton kapcsolódik az iskolai tananyaghoz: a helytörténethez, a történelemhez, a környezetismerethez, a hon- és népismerethez, az énekhez, az olvasáshoz, irodalomhoz valamint a rajz és technika tantárgyakhoz. Módszertani szempontból a foglalkozások során nagy szerepet kap a közös játék tevékenység, a kreatív és művészi alkotási lehetőség, a drámapedagógia, a játékos ismeretszerzés, az élményeken alapuló ismeretelsajátítás. A múzeumpedagógiai foglalkozások eszköztárában jelentős szerepet játszanak az egyes gyűjteményekből a muzeológus munkatársak által kiválasztott műtárgyak, amelyek a szemléltetés speciálisan múzeumi lehetőségeiként járulnak hozzá az ismeretszerzéshez. Programunkba a hátrányos helyzetű tanulók mellett bevonjuk a fogyatékkal élőket is, tanulási nehézségekkel küzdő, magatartászavaros, értelmi sérült és autista gyermekeket. Számukra is rendkívül fontos és hasznos a kidolgozott foglalkozássorozatokon való részvétel.

 

Az egyes programelemek az együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel közösen lettek kialakítva, az adott intézmény oktatási programjának megfelelően, egyúttal az általuk bevonni kívánt célcsoport igényeire szabva.

 

A Jeles Napok foglalkozássorozat a hagyományos népi kultúra jeles napjait igyekszik bemutatni a népszokások megismerésével, néphagyományok megjelenítésével, dramatizálásával, a néprajzi gyűjtemény tárgyai segítségével. A foglalkozások alkalmával hangsúlyt fektetünk a kézműves tevékenységekre is, amelynek során az egyes ünnepnapokhoz kapcsolódó tárgyat is elkészítünk. Farsangtól Szent Ivánig a hagyományos népi kultúra tavaszi jeles napjait igyekszik bemutatni a népszokások megismerésével, néphagyományok megjelenítésével, dramatizálásával, a néprajzi gyűjtemény tárgyai segítségével. Míg Szürettől Karácsonyig címmel a hagyományos népi kultúra őszi és téli jeles napjait mutatjuk be ugyanilyen formában. A Népi mesterségek foglalkozássorozat keretében a hagyományos népi mesterségek sokszínűségével ismerkedünk meg. A foglalkozások során kiemelt figyelmet szentelünk a kézbe vehető demonstrációs tárgyak alkalmazásának. A kézműves alkotótevékenységek során a fiatalok maguk is kipróbálhatják az egyes mesterségek munkafolyamatait, a záró foglalkozáson pedig pecsétes céhlevelet készíthetnek. A Jeles Napok címmel fejlesztő, kiscsoportos foglalkozást is tartunk alkalmazkodva a sajátos nevelési igényű fiatalok sajátosságaihoz. A foglalkozások során kiemelt figyelmet szentelünk a kézbe vehető demonstrációs tárgyak alkalmazásának, a kézműves alkotótevékenységeknek és a közös játéknak.

 

Régészeti kincsek nyomában című foglalkozássorozat célja, hogy megismertesse Kecskemét fiatalságát lakóhelyének régmúltjával, a honfoglalás előtti történelmével, az avar nép temetkezési tárgyain keresztül annak életmódjával, kultúrájával, gazdagságával. A történelmi múltunk megismerése erősítse a diákok helyi identitását, a Kárpát-medencéhez, a Duna-Tisza közéhez és Kecskemét városához való kötődését. Az óra keretében a tanulók bepillantást nyerhetnek a régészet rejtelmeibe.

 

Az 5 napos nyári táborban a ló témakörét járjuk körbe projektszerűen, a régészet, a történelem, a néprajz, a népmese és a népi gyermekjátékok témakörén keresztül. A téma feldolgozásának helyszínéül egy lovas tanyát választunk, ahol a gyerekek közvetlenül találkozhatna az állatokkal, lovagolhatnak, etethetik és gondozhatják őket. A régi világhoz való kapcsolódást demonstrációs tárgyakon keresztül valósítjuk meg. Minden napon sort kerítünk a kreatív, kézműves alkotótevékenységre különböző alapanyagok és technikák kipróbálására.

 

A vörös asztal körül című foglalkozás-sorozatban Farkas István művészetét közelebbről szemügyre véve az expresszionizmus fogalmával ismerkedünk, de nem csupán a képzőművészeten belül. A filmművészet német expresszionista irányzatát is górcső alá vesszük, amely már lecseng, mikor Farkas ikonográfiai eszköztára különleges irányt vesz. A sorozaton belül három médium kapcsolatát keressük: a festészetét, a filmét, és az írott szövegét.

 

A foglalkozássorozat kitűnő alapja lehet a diákok egyetemi, főiskolai tanulmányainak, hiszen a megszerzett ismeretek a film,- és médiatudományhoz, a színpadi díszlettervezéshez, forgatókönyvíráshoz, festészethez, grafikához, művészettörténethez, irodalomhoz nyújtanak megfelelő alapot.

 

A karácsonyi témanapok célja a diákok széleskörű informálása a karácsony ünnepéről. Első sorban a polgári kultúra karácsonyi szokásait vesszük az ókortól a 20. század második feléig, de természetesen kitérünk a népi hiedelmekre, például a karácsonyi asztal állításának hagyományára.

 1. Karácsony fényei
 2. Karácsonyi motívumok – Karácsonyfa, Jézuska, angyalok, Télapó
 3. A szaloncukor

 

A díszítőművészetek című foglalkozássorozat célja, hogy az iskolai oktatás kiegészítéseként gyakorlati és elméleti alkalmak körében a díszítőművészetekkel kapcsolatos információkat valamint alkotási lehetőséget biztosítson a diákok számára.

 1. Nagyurak és vezérek│ Az avar díszítőművészet – indák és griffek
 2. Nagyurak és vezérek│ Az avar díszítőművészet
 3. Fülbevaló készítés
 4. A szecesszió – elméleti alkalom
 5. Cifra motívumok – linómetszés

 

Agyagvarázs címmel foglalkozássorozaton keresztül ismerkedhetnek a gyerekek az agyag különféle tulajdonságaival és megmunkálhatóságával. A múzeum gyűjteményére építve minden alkalommal más-más játékot készítünk el ebből az ősi természetes anyagból. A tárgykészítés során fejlődik a gyermekek térlátása és térérzékelése, finommotoros mozgása, kreativitása, fejlődik képzelőereje.

 

Mankalától a Quartoig – A társasjátékok világa – foglalkozássorozatunk során több alkalmon keresztül ismerkedhetnek meg a gyerekek a társasjátékok egyes ősi formáival. A foglalkozássorozaton belül kiemeltem a logikai társasjátékok kerülnek előtérbe.  Egy-egy alkalommal egy-egy társasjátékot ismerhetnek meg és készíthetnek el különféle alapanyagokból, különféle kézműves technikákkal a résztvevők. A társasjátékokat agyagból, fából, textilből és papírból készítjük.

 

Tehetséggondozó, – fejlesztő, felzárkóztató kiscsoportos foglalkozáson a sajátos nevelési igényű diákok ismerkedhetnek meg különféle természetes anyagokkal és kézműves technikákkal. Agyagozás, nemezelés és kasírozás során készíthetnek egyszerű tárgyakat, főként játékokat. A diákok folyamatosan ismétlik a megtanultakat, az egyes részfolyamatokat, így esélyt adva a tanult technika elmélyítésére és az egyes részképességek fejlődésére. Az alkalmak során egy-egy új ismeretet is hozzáteszünk a már megtanultakhoz. Ezeknek a gyerekeknek a foglalkozáson való részvétel nemcsak a kézműves tevékenységet jelenti, hanem a szociális képességeik fejlesztését is.

 

Játékokkal a mesék tengerén címmel kulturális órákat tartunk óvodás célcsoportunknak, ahol az egyes játékok kiemelésével meséken keresztül ismerkedhetnek meg. Hasonmás játékok kipróbálásával megismerkednek egyes játékokkal működésével, mozgásával. Egy-egy tárgy megszemélyesítésének metódusával kerülnek a játékokhoz kapcsolódó mese világába. A meséhez kapcsolódó mozgásos játékkal folytatódik a foglalkozás. Az életkornak megfelelő kör- és szökdelő-játékokkal fejlesztjük a mozgásukat, a gyors reagáló képességüket, figyelmüket. A gyermekek mozgásfejlesztése jótékonyan hat az értelmi és a szociális képességek fejlődésére. A foglalkozás fejleszti a gyermekek anyanyelvi kommunikációját, természettudományos és technikai kompetenciáját, esztétikai – művészeti tudatosságukat és kifejezőképességüket.

 

 

Számszerűsíthető eredmények

 

 

A „Múzeum vár!” című projektünk 10 szakmai megvalósítóval a fedélzeten, mindösszesen 515 alkalommal tart foglalkozást a projekt megvalósításának 18 hónapja alatt. A foglalkozásokra 8 oktatási nevelési intézménnyel kötött együttműködési megállapodásunk alapján legalább 221 gyermek kerül bevonásra, ezen belül is a 7-24 éves korosztály legalább 206 fővel képviselteti magát. A bevont célcsoport legalább 31,7 százaléka, vállalásunk szerint minimum 70 fő, a hátrányos helyzetű fiatalok közül kerül bevonásra. Egy intézmény a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola városhatáron kívülről lett bevonva az együttműködésbe.

 • Foglalkozási alkalmak száma: 515
 • Bevont gyermekek száma: 221 fő
 • 7-24 korosztály: 206 fő
 • Hátrányos helyzetű fiatalok száma: 70 fő
 • Együttműködések száma: 8 intézmény (ebből 1 óvoda, 1 településhatáron kívüli intézmény)

 

Kedvezményezett neve: Kecskeméti Katona József Múzeum

Projekt címe: A Múzeum vár!

Szerződött támogatás összege: 24 999 929 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00370

A projekt megvalósításának kezdete 2018.09.03.

A projekt fizikai befejezésének határideje    2020.03.03.