Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A Kecskeméti Katona József Múzeum elérhetőségei

Kecskeméti Katona József Múzeum


Cím: 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Pf.: 6.

Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350

E-mail: kecskem1@t-online.hu

Weblap: kkjm.hu

Facebook: www.facebook.com/kecskemetimuzeum

Letölthető dokumentumok:

2. Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

3. A Múzeum vezetői és az egyes szervezeti egységek vezetői

Dr. Rosta Szabolcs múzeumigazgató

Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350

E-mail: rosta@kkjm.hu

 

Szabóné Bognár Anikó igazgatóhelyettes

Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350

Mobil: (+36-30) 227-1689

E-mail: aniko.bognar@kkjm.hu

 

ifj. Gyergyádesz László osztályvezető – Képzőművészeti Osztály

Telefon/fax: (06-76) 480-776

E-mail:gyergyadesz@gmail.com

 

Hajagos Csaba osztályvezető -  Történeti - Néprajzi Osztály

Telefon/fax: (06-76)481-122, (06-76)481-350

E-mail: hajagos.csaba@kkjm.hu

 

Bognár Gabriella osztályvezető – Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely

Telefon/fax: (06-76) 481-469

E-mail: bogabo22@gmail.com

 

Pánya István osztályvezető – Informatikai és Operatív Osztály

Mobil: (+36-30) 414-6537

E-mail: panya@kkjm.hu, panyaistvan@gmail.com

 

Wilhelm Gábor osztályvezető – Régészeti Osztály

Mobil: (+36-30) 414-6537

E-mail: wilhelm@kkjm.hu

4. Ügyfélkapcsolat

Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350

E-mail: kecskem1@t-online.hu, titkarsag@kkjm.hu

Ügyfélfogadási rend: hétfő–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–14 óra

5. A Múzeum további szervei

Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye

 

Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.

Telefon/fax: (06-76) 480-776

E-mail: cifrapalota.kecskemet@gmail.com

Weblap: kkjm.hu/cifrapalota

Facebook: www.facebook.com/cifrapalota

 

Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye

 

Cím: 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.

Telefon/fax: (06-76) 481-469

E-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu

Honlap: www.szorakatenusz.hu

Weblap: kkjm.hu/szorakatenusz

Facebook: www.facebook.com/kkjmszorakatenusz

 

Kecskeméti Katona József Múzeum Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye

 

Cím: 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.

Telefon: (06-76) 324-767

E-mail: kecskem1@t-online.hu

Weblap: kkjm.hu/naiv

 

Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteménye

 

Cím: 6000 Kecskemét, Kölcsey utca 3.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Pf.: 6.

Telefon: (06-76) 329-964

E-mail: hajagos.csaba@kkjm.hu

Weblap: kkjm.hu/orvostorteneti

Facebook: www.facebook.com/KKJM-Orvos-és-Gyógyszerészettörténeti-Gyűjteménye

 

Kecskeméti Katona József Múzeum Népi Iparművészeti Gyűjteménye

 

Cím: 6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.

Telefon.: (06-76)327-203

E-mail: muzeum.nepiipar@gmail.com, hajagos.csaba@kkjm.hu

Weblap:kkjm.hu/nepi-iparmuveszeti

Facebook: facebook/nepiiparmuveszet

 

6. A Múzeum gazdálkodó szervezete

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet


Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/A.

Gazdasági hivatal vezetője: Csordás-Molnár Csilla gazdasági vezető


Telefon: (06-76) 503-210, (06-76) 503-220

Fax: (06-76) 503-211

E-mail: gazdvez@kecskemetipiacig.hu

7. A Múzeum felügyeleti szerve

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata


Intézményvezető neve: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Cím / levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Központi telefon: (06-76) 513-513

Központi fax: (06-76) 513-538

Weblap: www.kecskemet.hu

Központi e-mail-cím: cityhall@kecskemet.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Múzeumra vonatkozó jogszabályok

 1. Magyarország Alaptörvénye
 1. Törvények
  1. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről;
  2. 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről;
  3. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről;
  4. 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről;
  5. 2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról;
  6. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
  7. 2006. évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról;
  8. 2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről;
  9. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről;
  10. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
  11. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról;
  12. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
  13. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
  14. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
  15. 2000. évi C. törvény a számvitelről;
  16. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
  17. 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról;
  18. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
  19. 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről;
  20. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról.
 2. Kormányrendeletek és határozatok
  1. 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről;
  2. 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról;
  3. 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről;
  4. 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére;
  5. 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról;
  6. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
  7. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről;
  8. 1311/2012. (VIII. 23.) Kormány határozat a megyei múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézetek fenntartásáról;
  9. 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat és hatásköréről;
  10. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről;
  11. 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről;
  12. 149/2000. (VIII. 31) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről;
  13. 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról;
  14. 498/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak méltányosságból történő birtokba adásának rendjéről és a hasznosításukra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos szabályokról.
 3. Miniszteri rendeletek és határozatok
  1. 2/2010. (I. 14.) OKM rendeletet a muzeális intézmények működési engedélyéről;
  2. 3/2009. (II. 18.) OKM rendeletet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről;
  3. 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartása szabályairól;
  4. 19/2010. (IV. 23.) OKM rendeletet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről;
  5. 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról;
  6. 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről;
  7. 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról;
  8. 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről;
  9. 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és polgári védelem ágazati feladatairól;
  10. 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendeletet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól;
  11. 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről;
  12. 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról;
  13. 19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet a múzeumi letétről;
  14. 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely es a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól;
  15. 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről;
  16. 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról;
  17. 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről.
 4. Egyéb
  1. A kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet;
  2. A fenntartó vonatkozó rendeletei.

2. Szabályzatok

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

4. A Múzeum költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

Állandó kiállítás:


 • Ars medicinae – A gyógyítás művészete, KKJM, 2021. 06. 27. - 2021. 07. 11.
 • Újra látogatható a Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye, KKJM, 2020. 09. 09. - 2020. 10. 09.
 • A szabadságharcos Kecskemét – Online kiállítás, KKJM, 2020. 05. 26. - 2021. 05. 26.
 • „Antanténusz, szóraka­ténusz…” – a Játékmúzeum 40 éves gyűjteményének keresztmetszete, Szórakaténusz, 2019. 01. 26. - 2050. 01. 23.
 • Képzőművészeti állandó kiállítás, Cifrapalota, 2016. 01. 01. - 2025. 01. 01.
 • Nagyurak és vezérek – Híres avar leletek a Kiskunságból, Cifrapalota, 2016. 01. 01. - 2025. 01. 01.
 • Két évszázad orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékei Bács-Kiskun megyében, Orvostörténeti múzeum, 2018. 05. 01. - 2021. 05. 21.


Időszaki kiállítás:


 • XI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé – Állatok és növények, Cifrapalota, 2022. 08. 16. - 2022. 10. 16.
 • Sztárok kiállítása Kecskeméten – A főszerepben Bob Dylan és Andy Warhol, Cifrapalota, 2022. 07. 12. - 2022. 10. 09.
 • Magyar Géniusz Kiállítás Megnyitó, Cifrapalota, 2022. 04. 23. - 2022. 04. 23.
 • Programok – Magyar Géniusz vándorkiállítás, Cifrapalota, 2022. 04. 19. - 2022. 05. 23.
 • Múzeumpedagógia – Magyar Géniusz vándorkiállítás, Cifrapalota, 2022. 04. 19. - 2022. 05. 22.
 • Látogatói információk – Magyar Géniusz vándorkiállítás, Cifrapalota, 2022. 04. 19. - 2022. 05. 22.
 • Rétegek, Cifrapalota, 2021. 11. 29. - 2022. 01. 30.
 • A fény vonzásában – február 20-án zárul Morelli Edit kiállítása a Cifrapalotában, Cifrapalota, 2021. 11. 24. - 2022. 02. 20.
 • Bánk bán kora – a rejtélyes 13. század, Cifrapalota, 2021. 11. 16. - 2021. 12. 31.
 • Átkelők a túlvilágra, Cifrapalota, 2021. 08. 31. - 2022. 01. 30.
 • Transcendo, Cifrapalota, 2021. 07. 01. - 2021. 10. 24.
 • A magyar tűzoltóság története 1870-2020, Cifrapalota, 2021. 06. 29. - 2021. 08. 08.
 • Castrum Virtuale, Cifrapalota, 2021. 06. 28. - 2021. 10. 24.
 • ’48-as rajzkiállításunk a Cifrapalotában, KKJM, 2021. 05. 26. - 2021. 06. 25.
 • „Lészen ágyú! – Gábor Áron rézágyúja, Cifrapalota, 2021. 05. 25. - 2021. 07. 25.
 • „Magyarország áldott emlékezetű királynéja” című tárlat, KKJM, 2020. 09. 23. - 2021. 01. 19.
 • „Vigyázat, csalok!” Rodolfo vándorkiállítás megnyitó, Szórakaténusz, 2020. 08. 28. - 2020. 11. 29.
 • Pentelei Molnár János remekművei a Boda-gyűjteményben, Cifrapalota, 2020. 07. 16. - 2020. 10. 31.
 • X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé – Online kiállítás, Cifrapalota, 2020. 04. 28. - 2020. 12. 31.
 • X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ – SZENT VENDÉGSÉG (EUCHARISZTIA / ÚRVACSORA), Cifrapalota, 2020. 03. 14. - 2020. 05. 03.
 • Utazás Lajosmizse múltjába, KKJM, 2020. 02. 20. - 2020. 03. 06.
 • Paprikamalmok Bátyán – Online kiállítás, KKJM, 2020. 02. 12. - 2020. 10. 12.
 • Angelo Alessandro Minuti szobrászművész és vendég kiállítóként Walter Gábor festőművész kiállítása, Cifrapalota, 2020. 02. 06. - 2020. 03. 08.
 • Kecskemét 650, Cifrapalota, 2018. 11. 05. - 2019. 12. 30.
 • „Vigyázat csalok!” Rodolfo vándorkiállítás a Pásztói Múzeumban, Szórakaténusz, 2019. 09. 20. - 2020. 03. 13.
 • „Vigyázat csalok!” Rodolfo vándorkiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban., Szórakaténusz, 2019. 05. 16. - 2019. 09. 08.
 • Megnyílt a Cifrapalota legújabb kiállítása, Ki látott engem? – Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása címmel, Cifrapalota, 2019. 09. 16. - 2019. 12. 31.
 • „Vigyázat csalok!” Rodolfo vándorkiállítás, Szórakaténusz, 2019. 05. 16. - 2019. 09. 08.
 • TÓTH MENYHÉRT FESTŐMŰVÉSZ (1904–1980) EMLÉKKIÁLLÍTÁS NYÍLT MÓRAHALMON, KKJM, 2019. 09. 04. - 2019. 09. 21.
 • Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Rodolfo gyűjteményének vándorkiállítása., Szórakaténusz, 2019. 05. 16. - 2019. 09. 08.
 • „HARMADNAPRA” – Kortárs keresztény művészeti gyűjtemény a Katona József Múzeumból (vendégkiállítás), KKJM, 2019. 03. 22. - 2019. 04. 19.

5. Statisztika

A Kecskeméti Katona József Múzeum statisztikái a www.muzeumstat.hu oldalon megtalálhatók!

6. Hirdetmények, közlemények

2017. február 6.


Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése során a 2011–2014. közötti éveket vizsgálta, mikor a múzeumi rendszer országos szintű, többlépcsős átalakuláson ment keresztül. A nyilvános jelentések szerint, mind a 19 megyei hatókörű városi múzeum működése esetében hasonló, főként az átállások eredményeként fellépő hiányosságokat tárt fel. A Kecskeméti Katona József Múzeum az ÁSZ által erre az időszakra meghatározott hiányosságok jó részét, a 2015–16-os évek során már pótolta. Az ÁSZ által jelzett, még elkészítésre váró szabályzat-módosítások, a 2017-es év első félévében elkészülnek.


Az ellenőrzött időszakban a Kecskeméti Katona József Múzeum gazdálkodásában és gyűjteményében károkozás semmilyen formában nem történt, a múzeum és gyűjteményei gyarapodtak, programkínálata jelentősen szélesedett. A Kecskeméti Katona József Múzeum ezen időszakra vonatkozó éves szakmai és gazdasági beszámolóit a fenntartók, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Megyei Intézményfenntartó Központ, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város elfogadták. Emellett a múzeum és munkatársai munkáját a vizsgált időszakban lefolytatott szakfelügyeleti vizsgálatok, a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium és elsősorban a múzeumlátogatók minden évben elismeréssel illették.


A Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatósága

7. A Múzeum pályázatai

A Kecskeméti Katona József Múzeum pályázatai az alábbi oldalon tekinthetők meg.


Pályázatok megtekintése

8. Alaptevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése során a 2011–2014. közötti éveket vizsgálta. A Kecskeméti Katona József Múzeumra vonatkozó, 2016-ban végzett ellenőrzésről készült Jelentés az ÁSZ weboldalán megtekinthető.

9. Közadatok elérése

A Kecskeméti Katona József Múzeum adatai a kozadat.hu oldalon itt érhetők el.

10. A Múzeum alaptevékenysége, feladata és hatásköre

Gazdálkodási adatok

4. Szerződések 5M Ft felett

Mellékletek

1. Küldetésnyilatkozat

Letölthető dokumentumok:

2. Alapító okirat

Letölthető dokumentumok:

3. Az Intézmény által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások